Hướng dẫn đăng bài

Các bạn có thể vào trang https://www.upsieutoc.com/?lang=vi

hoặc các trang upload ảnh nào mà bạn biết để upload ảnh

Sau đó chỉ cần copy link đó (copy mã HTML) , dán vào khung đăng bài ở khoecu https://khoecu.com/dang-bai/

Cách đăng mã HTML như sau: Xem hình minh họa bên dưới

1.

2.

3.

4.

5.