Hướng dẫn đăng bài

Các bạn có thể vào trang https://www.upsieutoc.com/?lang=vi

hoặc các trang upload ảnh nào mà bạn biết để upload ảnh

Sau đó chỉ cần copy link đó , dán vào khung đăng bài ở khoecu https://khoecu.com/dang-bai/

Khi bạn đăng xong, sẽ đợi admin duyệt.

Video hướng dẫn đăng bài: