Có bạn nào từng sounding rồi cho mình biết cảm giác với @@

Bên trên